من و دل

Azam Khujasta- اعظم خجسته

من و دل تنها شدیم

وارد مجرای یک دریا شدیم

من شدم مهمان دل، دل بشود مهمان من

لحظه ای ما هردو بی پروا شدیم

من و دل یکتا شدیم
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

آه، این عالم گذشت

خواب شیرین یک نفس،یک دم گذشت

دیده وا شد، جنگ ما و دل ز نو آغاز شد

بودن بی رنج و بی ماتم گذشت

از سر اعظم گذشت

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

این من و این جنگ دل

می خورم هر لحظه صدها سنگ دل

می کَشَد من را به هر سو،می کُشد هر لحظه من را

بندی ام من، بندی ام در چنگ دی

در سلول تنگ دل

http://zolal-khojasta.blogfa.com/

Оставить комментарий